Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
16 Μαρτίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Μαρτίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 94/2021

Προς:

Eurofast Audit Ορκωτοί ελεγκτές-σύμβουλοι επιχειρήσεων AE

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 11523

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 9/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου και η διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2020 και η έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της Επιχείρησης

Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 20/12/2021, έναντι του ποσού των 8.680,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.