Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
23 Μαρτίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
24 Μαρτίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 128/2020

Προς:
ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΖΗ Ο.Ε.
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Πολύγυρος Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 11/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση της εργασίας συντήρησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεών μας (γραφεία, ντουλάπες, πόρτες) της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της.
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών από τον ανάδοχο, έναντι του ποσού των 1.971,60 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.