Νέα και ανακοινώσεις

6 Απριλίου, 2020

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
24 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 130/2020 Προς: ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ, Θεσσαλονίκη 570 01 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ […]
23 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 128/2020 Προς: ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΖΗ Ο.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πολύγυρος Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 11/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
23 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 126/2020 Προς: ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΖΗ Ο.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πολύγυρος Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 10/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]