Νέα και ανακοινώσεις

21 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη 546 27 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 19/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
21 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: -Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡ.-Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 18/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου […]
15 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 17/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
14 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]