Νέα και ανακοινώσεις

14 Σεπτεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: Γκίζας Βασίλειος Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Συκιά Χαλκιδικής 6986261352 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 46/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς:Αγράγγελος ΕμμανουήλΣυνεργείο ΑυτοκινήτωνΣυκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 45/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας […]
1 Σεπτεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: Άγγελος Δ. Λίξας,ηλιακά θερμοσίφωνα-πλακάκιαΜπάρα Παρ. Συκιάς Χαλκιδικήςτηλ: 2375041087 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 44/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
28 Αυγούστου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]