Νέα και ανακοινώσεις

26 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
26 Φεβρουαρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 65/2021 Ημερ/νια: 26/2/2021 Προς:Χατζηγιάννης ΝικόλαοςΑπεντομώσεις-ΜυοκτονίεςΣυκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 1/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
26 Φεβρουαρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 66/2021 Ημερ/νια: 26/2/2021 ΠΡΟΣΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 2/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
23 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). […]