Νέα και ανακοινώσεις

22 Μαρτίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
17 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 94/2021 Προς: Eurofast Audit Ορκωτοί ελεγκτές-σύμβουλοι επιχειρήσεων AE ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 11523 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 9/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου […]
16 Μαρτίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Συκιά 16-03-2021Αρ. Πρωτ. 89 Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμόν 16/2021 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Δευτέρα 29 Μαρτίου […]
8 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 85/2021 Ημερ/νια:                     8/3/2021 Προς:Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Πρατήριο υγρών καύσιμωνΣάρτη Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 6/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]