16η EKTAKTH ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

δημοτικό σφαγείο
6 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
11 Δεκεμβρίου, 2019

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02  —-  Aριθμός ΓΕΜΗ 122148657000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμός 16 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»της 6ης Δεκεμβρίου 2019

Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 6η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μμ, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν της από 04-12-2019 πρόσκλησης του Δήμαρχου Σιθωνίας, και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Με την υπ αριθμόν 18610+19080/29-11-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η προσφυγή δημοτικού συμβούλου για τον ορισμό των μελών της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας  και ως εκ τούτου αυτό έπαψε να ισχύει από 29-11-2019. Σαν κύριος μέτοχος ο Δήμος με την πλειοψηφία του 100% στην μονομετοχική ανώνυμη εταιρία Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ του Δήμου Σιθωνίας συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση. Η παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση θεωρείται αυτόκλητη. Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό για την σύγκλησή της, δηλαδή:

Η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 6η Δεκεμβρίου 2019, έγινε κατόπιν της από 04-12-2019 Πρόσκλησης του Δήμαρχου Σιθωνίας, που έγινε με το υπ  αριθμόν 18818/2019 πρωτόκολλο Δημάρχου και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στα Γραφεία της Εταιρείας κι αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με την αριθμόν 1884412/6-12-2019 αίτηση, ενώ στάλθηκε και σε όλους τους κ.κ. μετόχους. Παράλληλα λάβαμε την υπ αριθμόν 240/2019 απόφαση ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας όπου ορίζει εκπρόσωπο στην γενική συνέλευση εκ μέρους του μετόχου που είναι ο Δήμος Σιθωνίας τον Δήμαρχο Ντέμπλα Κυπαρίσση. Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν η συμβολαιογράφος Νικήτης Χαλκιδικής Καρακώτσογλου-Παρασίδου Παρασκευή του Στυλιανού με ΑΦΜ.042208279, Δ.Ο.Υ Πολυγύρου και ΑΔΤ Χ.764527, και ο οριζόμενος σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 280/2019 απόφαση του Δήμου Σιθωνίας σαν νέο μέλος της επιχείρησης και δημοτικός σύμβουλος κος Μαλλίνης Ιωάννης.

Ο Πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχουν δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένος όπως ορίζει ο νόμος, βρισκόταν προ 48 ωρών σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Εταιρίας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της 06/12/2019, της Ανώνυμης Εταιρίας:

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ   ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ
Δήμος Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής, δια των εκπροσώπων του 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας,   400.000   400.000
ΣΥΝΟΛΟ 400.000 400.000
Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν και η συμβολαιογράφος Νικήτης Ν. Χαλκιδικής κα. Καρακώτσογλου-Παρασίδου Παρασκευή      

            Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Μαλλίνης Ιωάννης έκανε την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων. Από την ανάλυση του Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των Μετόχων που κατέχουν τις μετοχές εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και συνεπώς η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100%, ο προσωρινός Πρόεδρος ρωτά τη Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά του Πίνακα των παρισταμένων. Κανείς δεν έχει αντίρρηση για την εγκυρότητα της παραπάνω συγκρότησης του Πίνακα των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με τη νομιμότητα της συγκρότησης αυτής της Συνέλευσης. Έπειτα από αυτά η Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με το σημειωμένο  αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Ο κ. Πρόεδρος καλεί την Γενική  Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο. Η Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει σαν οριστικό Πρόεδρο της παρούσας Συνέλευσης τον Δήμαρχο Ντέμπλα Κυπαρίσση και γραμματέα τον Δημοτικό σύμβουλο και νέο μέλος της ΑΕ Μαλλίνη Ιωάννη. Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης, διαβάζει την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής:

Αρ.ΜΑ.Ε.:  67678 / 61 / Β / 09 / 02

“Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων”

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της  Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην Συκιά Δ/Δ Τορώνης Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, την 6η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μμ, για την εξέταση και την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ
 2. Αποζημίωση Προέδρου
 3. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε  Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πριν από την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση, την δε απόδειξη κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας 

Συκιά Χαλκιδικής, 6 Δεκεμβρίου 2019

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στην συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :  Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ

«Σύμφωνα με την συστατική πράξη της εταιρίας  ΦΕΚ 1024/6-2-2009 και το καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ αριθμόν 12/24-12-2018 τακτική γενική συνέλευση η θητεία του ΔΣ της επιχείρησης ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού συμβουλίου παρατεινόμενη έως τρεις μήνες. Με την υπ αριθμόν 280/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας προτάθηκαν όπως ορίζει ο κώδικας Δήμων και κοινοτήτων τα νέα μέλη της εταιρίας Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ και θα πρέπει να ορίσουμε νέο ΔΣ που θα είναι οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου και της Αικατερίνης, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης Δημάρχου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έτος 1986 και κατοικεί στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΝ918318/03-10-2016 Δελτίου Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 135619254.
 2. Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλέξανδρου και της Ζαφειρώς, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης Δημάρχου, Συνταξιούχος,  που γεννήθηκε στην Δυτικήν Γερμανίαν το έτος 1963 και κατοικεί στη Σάρτη Χαλκιδικής κάτοχος του υπ΄ αριθμού Λ187935/26-04-1980 Δελτίου ταυτότητας του 55035 Γ.Α.Τ. Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ 036363122.
 3. Ζήσιου Ειρήνη του Αλέξανδρου και της Βασιλικής, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας παράταξης όραμα δημιουργία Προοπτική, Τοπογράφος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1992 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμού ΑΖ837091/12-12-2008, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 155658271.
 4. Γκίζας Νικόλαος του Χρήστου και της Εύας, δημότης, εκπρόσωπος φορέα, Ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας, το έτος 1993 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ  αριθμού ΑΙ359887/14-01-2011, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου με Α.Φ.Μ. 155689966.
 5. Νταμαρλής Θεόδωρος του Γεωργίου και της Άννας, δημότης, Ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1977 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού Ξ910250/ 25-04-1996, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και  με Α.Φ.Μ. 106450824.
 6. Φάλκου Μαγδαληνή του Δημητρίου και της Μόρφως, δημότης, Ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έτος 1994 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΗ834648/ 01-12-2010, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 162852555.
 7. Χειμωνάκη Φαρφυρή του Χαράλαμπου και της Νικολέττας, δημότης, Ελεύθερη Επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΟ418181/ 27-06-2019, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Σιθωνίας και με Α.Φ.Μ. 121755437.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου και της Μαρίας, δημοτικός σύμβουλός παράταξης Δημάρχου, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ’ αριθμό ΑΒ121808/20-01-2006, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 135612818, ως αναπληρωματικός.
 2. Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας δημοτικός σύμβουλός παράταξης Δημάρχου, Ελεύθερος Επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1980 και κατοικεί στον Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ. 062849142, κάτοχος του υπ’ αριθμό ΑΜ 423769/09-10-2014 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Αγίου Νικολάου, ως αναπληρωματικός.
 3. Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου και της Ελισσάβετ, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας παράταξης όραμα δημιουργία Προοπτική,, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Έδεσσα Πέλλας, το έτος 1965 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΜ423567/16-05-2014 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου με Α.Φ.Μ. 042995062 ως αναπληρωματικός του μέλους της μειοψηφίας.
 4. Βαγιωνά Αικατερίνη του Αθανασίου και της Μαρούδας, δημότης, εκπρόσωπος φορέα, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1982 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού Σ990573/03-05-1999, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 121755369 ως αναπληρωματικό μέλος.
 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και της Τριανταφυλλιάς, δημότης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Συκιά Χαλκιδικής, το έτος 1965 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΗ337276/25-04-2009, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 038637380 ως αναπληρωματικό μέλος.
 6. Βορινάκης Μενέλαος του Δημητρίου και της Μαρίας, δημότης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1980 και κατοικεί στον Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΖ338512/21-02-2007, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 066255748 ως αναπληρωματικό μέλος.
 7. Μπαρτζιούμας Γεώργιος του Στέργιου και της Αικατερίνης, δημότης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1986 και κατοικεί στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ’ αριθμού ΑΖ189244/05-12-2007, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αναλήψεως και με Α.Φ.Μ. 121797281, ως αναπληρωματικό μέλος.

          Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει  την επομένη της Γενικής Συνέλευσης, και ακολουθεί την χρονική διάρκεια του Δημοτικού συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τριμήνου από λήξεως της θητείας του.

Το σώμα των μετόχων εγκρίνει την ως άνω σύνθεση.

ΘΕΜΑ   2ο:     Αποζημίωση Προέδρου

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι αφού λάβουμε υπ όψιν τα κάτωθι:

 1. Στο άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2190/20 Περί ανωνύμων εταιριών  αναφέρετε ότι: ‘‘Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά πάσα ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης….’’.
 2. Το άρθρο 252, παρ3 και 255, παρ.5 του Ν. 3463/2006 Κώδικα δήμων και κοινοτήτων.
 3. την  υπ  αριθ. 61995/13-11-2007  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών που ορίζεται ότι μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο ή στον  Αντιπρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ανάλογα µε τις  υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν ίση με του πρόεδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου
 4. τις  διατάξεις  της  υποπαραγράφου  Γ1  της  παραγράφου  Γ  του  άρθρου  πρώτου  του Ν.4093/2012(ΦΕΚ 222  Α΄),  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  –  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
 5. το  έγγραφο  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους,  αρ. πρωτ.  οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 µε θέµα την «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων». Επί  της  περ.3  του  ανωτέρου  εγγράφου  η  αντιμισθία  των  προέδρων  των  δηµοτικών  και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται από αυτήν των δηµάρχων  και  των περιφερειαρχών  αντίστοιχα,  μειώνεται  από 1-1-2013,  κατά 50%  επί  του  ποσού που καταβάλλεται στις 31/12/2012. Το ποσό που καταβάλλεται στους  προέδρους ∆ηµοτικών  Συμβουλίων  κάτω  των 20.000  κατοίκων  κι είναι  ίσο  µε  την αμοιβή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής επιχείρησης  σύμφωνα  µε  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  καθορίζεται από 1-1-2013 σε 540,00 µεικτά. Επίσης,  επί  της  περ.8  του  ανωτέρου  εγγράφου ,  προκειμένου  να  αποφευχθούν παρανοήσεις  σχετικά  µε  το  τι  ισχύει  στα  Ν.Π.Ι.∆.  τα  προβλεπόμενα  στις  περιπτώσεις 5 και 8  της  υποπαραγράφου  Γ1  έχουν  ως  ακολούθως :  i)  στην  περίπτωση  των Διοικητικών,  Υποδιοικητών,  των  Προέδρων,  Αντιπροέδρων,  ∆ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΝΠΙ∆ των ∆ήµων και  των  περιφερειών,  συμπεριλαμβανομένων  των  Συνδέσµων  των  ΟΤΑ,  αλλά  και  των ανωνύµων  εταιριών,  στις  οποίες  οι  ΟΤΑ  µόνοι  τους  ή  περισσότεροι  από  κοινού κατέχουν  ποσοστό  πάνω  από  το 50%  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  οι  αποδοχές,  οι αποζημιώσεις,  τα  έξοδα  παράστασης  και  οι  πάσης  φύσεως  αμοιβές  μειώνονται  κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από1.1.2013. Οι παραπάνω περικοπές εφαρμόζονται στο σύνολο των μεικτών αποδοχών, όπως οι τελευταίες είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. (Υπ. Οικ. 2/30774/0022/28.03.2013). H μηνιαία αντιμισθία των αιρετών και δη του προέδρου του ΔΣ Δήμου διαμορφώθηκε στο ύψος των 1080 ευρώ και από 1-1-2013 στο ήμισυ δηλαδή 540,00 ευρώ.

       Επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ισοτιμία έναντι και των υπολοίπων αιρετών να εφαρμοστούν, οι γενικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και 4548/2018 αφού λάβουμε υπ όψιν όμως για λόγους αρχής και διαφάνειας και τα οριζόμενα στον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους που αναφέρονται παραπάνω για τις αμοιβές προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων προτείνω η Γενική Συνέλευση να ορίσει η αποζημίωση του προέδρου της επιχείρησης για την περίοδο από Δεκέμβριος 2019 έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το Σεπτέμβριο του 2020 να είναι 540 ευρώ τον μήνα ήτοι 6.480,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένων όλων τον νόμιμων κρατήσεων κι ασφάλισης EΦΚΑ κι εφόσον δε συντρέχει αλλαγή βάση νομοθετικής διάταξης. Δύναται βάσει απόφαση γενικής συνέλευσης να επανακαθοριστεί η αποζημίωση Προέδρου ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα προκύψουν και το business plan της επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 3ο  :  Διάφορα αλλά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν

Το σώμα των μετόχων της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει τα παραπάνω θέματα ως έχουν.

Αφού εξαντλήθηκαν  όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης,  ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης λύνει την Συνεδρίαση.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.

                         Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                                        Μαλλίνης Ιωάννης

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

                                                                 Καρακώτσογλου Παρασίδου Παρασκευή

Comments are closed.