ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
30 Νοεμβρίου, 2022
Ετήσια πακέτα μίσθωσης χώρου μόνιμων πελατών στο camping Platanitsi
4 Ιανουαρίου, 2023

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,
Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την παραμετροποίηση των λογιστικών προγραμμάτων για το κεντρικό γραφείο. Πιο αναλυτικά, απαιτείται παραμετροποίηση του προγράμματος με σκοπό την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα mydata της ΑΑΔΕ.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης δαπάνης έχει ως εξής: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 558,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Τρίτη 6/12/2022:
Προσφορά

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.