«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την εργασία αποψίλωσης και κλαδέματος σε 150 δέντρα με θρυμματισμό και απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων τους και εργασία διαμόρφωσης των χώρων πρασίνου στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 βδομάδας (μέχρι και την Κυριακή 12/4/20):

 1. Προσφορά
 2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 4. Ποινικό μητρώο

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

         

Comments are closed.