ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
1 Αυγούστου, 2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021- ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
21 Αυγούστου, 2022

Προς:

ΥΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ

4ο ΧΛΜ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια λευκών μονόφυλλων θυρών για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης δαπάνης  έχει ως εξής:

Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο  ποσό των 911.40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.6661.03 στον Π/Υ της επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.

Μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα διάστασης 200Χ803 τεμάχια

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 12/8/22 και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Ε.ΤΟ. Δ.Α.Ε                                                                                                  ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.