ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ημερ/νια: 15/9/2021
Αρθ.Πρωτ: 517/2021
ΠΡΟΣ
ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ
ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,
Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών περίφραξης για την επισκευή της περίφραξης όπου χρειάζεται και την δημιουργία κάποιων επιπλέον κομματιών καθώς το κάμπινγκ θα κλείσει σε περίπου ένα μήνα από τώρα και πρέπει να είναι έτοιμο και προστατευμένο για την χειμερινή παύση:
Σύρμα περίφραξης 1,50x65x14 mm, 40τμχ
Πάσσαλος στρόγγυλος φ48 γαλβανιζέ, 200τμχ
Σύρμα Ν14 γαλβανιζέ ούγια , 270kg
Σύρμα Ν2,20 γαλβανιζέ 84kg
Δομικό πλέγμα μαύρο 2x15x15x5, 30τμχ
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι τη Δευτέρα 20/9/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:
• Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.