«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020
 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια πάγιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’. Αναλυτικότερα χρειαζόμαστε:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ IP66   9τμχ
2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ IP65 1 ΣΕΙΡΑΣ   12τμχ
3 PILAR ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 90Χ100Χ30 2τμχ
4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΑCAO HH   14τμχ
5 KOΛΩΝΕΣ 4m ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 14τμχ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 βδομάδας (μέχρι και την Κυριακή 12/4/20):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.