ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Μαρτίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
23 Μαρτίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός του χώρου του κάμπινγκ Πλατανιτσι εμβαδού 2000,00m2»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 βδομάδας (έως 23-03-2020):
• Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
• Ποινικό μητρώο

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαλλίνης Ιωάννης

             ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:
α) Η προετοιμασία
Θα περιλαμβάνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση της επιφάνειας που θα ασφαλτοστρωθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση .
β) Η ασφαλτική προεπάλειψη
Θα περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, παρασκευή ασφαλτικού διαλύματος ή γαλακτώματος, μεταφορά επιτόπου του έργου και διάχυση ασφαλτικού διαλύματος ή γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL)
γ) Οι ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
Θα περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, παραγωγή και μεταφορά ασφαλτομίγματος τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 επιτόπου του έργου διάστρωση με διαστρωτή ασφαλτομίγματος (FINISHER), διαμόρφωση επιθυμητών κλίσεων και ισοπέδωση-εξάλειψη τυχόν επιφανειακών ανωμαλιών .
δ) Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, παρασκευή ασφαλτικού διαλύματος ή γαλακτώματος, μεταφορά επιτόπου του έργου και συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL), ώστε να επιτευχθεί η ανάλογη συγκόλληση των δύο στρώσεων ασφαλτομίγματος (ισοπεδωτικής στρώσης και στρώσης κυκλοφορίας)
ε) Η κατασκευή ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας ΑΣ 12,5 κλειστού τύπου μεταβλητού πάχους .
Θα περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, παραγωγή και μεταφορά ασφαλτομίγματος τύπου ΑΣ 12,5 επιτόπου του έργου, διάστρωση με διαστρωτή ασφαλτομίγματος (FINISHER), κυλίνδρωση και πλήρης συμπύκνωση-ισοπέδωση, ώστε να προκύψει επιφανειακή υφή και ομαλότητα ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Comments are closed.