ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
23 Φεβρουαρίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και οργάνωσης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά
Α ΜΕΡΟΣ- Οικονομικά
• Παρακολούθηση προϋπολογισμού της Επιχείρησης του έτους 2021 και τυχόν αναμορφώσεις του.
• Κατάθεση προϋπολογισμού για το 2022
• Εκτίμηση των εναλλακτικών οικονομικών λύσεων
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε πάσης φύσεως θέματα και ανάγκες που προκύπτουν
• Υπηρεσίες δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ενταλματοποιήσεων
Β ΜΕΡΟΣ-Προσωπικό
• Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων της ΤΕΤΟ ΑΕ και μεταφορά της κατάλληλης τεχνογνωσίας με παράλληλη επαρκή πρακτική εκπαίδευση συνεργατών με στόχο την ανάπτυξη στο μέλλον εσωτερικής ικανότητας αυτοδύναμης κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης αναπτυξιακών δράσεων.
• Προγραμματισμός και διεκπεραίωση πρόσληψης προσωπικού έτους 2021
• Υποβολή αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
Γ ΜΕΡΟΣ-Αναπτυξιακό
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ από Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομοτεχνικές μελέτες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Αναπτυξιακού νόμου, όπως και επενδυτικές προτάσεις που κατατίθενται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και δράσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
• Συντονισμός και υποστήριξη διαβουλεύσεων με τους υπόλοιπους φορείς για την χάραξη κοινής ανταγωνιστικής τουριστικής πολιτικής για την προσέλκυση και ενδυνάμωση του τουρισμού στην περιοχή.
• Αξιοποίηση νέων ακινήτων και έλεγχος για την έκδοση αδειών που απαιτούνται
Δ ΜΕΡΟΣ-Νομοθετικά
• Ενημέρωση σε θέματα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν Δημοτικές επιχειρήσεις κι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται
• Τροποποίηση καταστατικού ΤΕΤΟ ΑΕ
• Τροποποίηση κανονισμών επιχείρησης
Ε ΜΕΡΟΣ-Covid 19
• Σχέδιο Δράσης για κάμπινγκ-σφαγεία-κεντρικό για τον περιορισμό μετάδοσης του COVID-19
• Ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίες που αφορά τον covid-19
• Σεμινάρια στο προσωπικό
Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν σε 730 εργάσιμες ώρες.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 25/2/21:

  1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση
  3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  5. Ποινικό μητρώο O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.-τεχνικη-περιγραφη

Comments are closed.