ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
17 Μαρτίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεών μας (γραφεία, ντουλάπες, πόρτες) », και συγκεκριμένα η εργασία αφορά την συντήρηση και επιδιόρθωση στα παρακάτω:

• Αποσυναρμολόγηση σε 8 ντουλάπες για τρίψιμο – βάψιμο – αλλαγή μεντεσέδων και χερουλιών συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση

• Αποσυναρμολόγηση σε 3 πόρτες για τρίψιμο – βάψιμο – αλλαγή μεντεσέδων και χερουλιών, συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση

• Αποσυναρμολόγηση σε 5 γραφεία για τρίψιμο – βάψιμο συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 εβδομάδας (έως 22/3/20):

 1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
 2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
 4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.
Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

          

Comments are closed.