ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021

Ποινικό μητρώο


 1. Έχοντας υπόψη :
  Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για λογιστική και φορολογική υποστήριξη της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά
 2. Λογιστική κάλυψη της επιχείρησης στην οποία περιλαμβάνονται:
  α) Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων που θα εκδίδει η επιχείρηση, όπως προβλέπετε από τον Κ.Β.Σ.
  β) Μηχανογραφημένη τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων.
  γ) Επίβλεψη και υποστήριξη για την σωστή καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών.
  δ) Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ορθή λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος της Δημόσιας Λογιστικής
  ε) Έκδοση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων και αποστολή στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας
  ζ) Σύνταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού χρήσης 2021 καθώς και υπογραφή αυτού.
 3. Παροχή φορολογικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στα εξής:
  α) Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
  β) Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φόρων προμηθευτών
  γ) Σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών
  δ) Υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90
  ε) Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών Μισθωτών, Αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
  ζ) Σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης για την περίοδο χρήσης 2021
  3.Τεχνική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα – διαχείρισης μισθοδοσίας, εριλαμβανομένων:
  α) Σύνταξη και υποβολή κάθε στατιστικού δελτίου και αναφοράς που μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία ή φορέα.
  β) Υπολογισμός μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων
  γ) Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ.
  δ) Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ σύνταξη – εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων.
  ε) Συγκεντρωτικές ετήσιες υποβολές σε Δ.Ο.Υ. – Ι.Κ.Α.- Σ.Ε.Π.Ε.
  ζ) Πλήρης παρακολούθηση όλων των εργασιακών μεταβολών των εργαζομένων , σύνταξη συμβάσεων εργασίας καθώς και τροποποιήσεων.
  η) Διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του εργοδότη (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες αποζημιώσεις, λοιπές παροχές) με αποστολή σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α, για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.
  θ) Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου και παρακολούθηση αδειών και μισθολογικών στοιχείων.
  ι) Έγγραφη διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με εργασιακά , ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα.
  κ) Πλήρης παροχή συμβουλών και ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν την Επιχείρηση.
  λ) Υποστήριξη όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση, με συμπλήρωση αρχείου οικονομικών και μισθολογικών στοιχείων.
 4. Τεχνική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σ.Ε.Π.Ε. και διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων:
  α) Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ που σχετίζονται με το προσωπικό της επιχείρησης
  • Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
  • Ε5 οικειοθελής αποχώρηση
  • Ε7 λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου
  • Ε4 ετήσιος πινάκας προσωπικού
  • Ε4 τροποποιητικός ωραρίου
  • Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου
  • Ε4 τροποποιητικός αποδοχών
  • Ε11 γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
 5. Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς:
  α) Τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.)
  β) Λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο.
 6. Ενημέρωση της διοίκησης για την κίνηση της επιχείρησης (πωλήσεις, ταμείο, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, κτλ)
 7. Ένταξη της επιχείρησης στο Mydata του taxinet
  α) Ένταξη της επιχείρησης στο myDATA, (myDigitalAccountingandTaxApplication) στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.
  β) Διαβίβαση και καταχώρηση και Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων της επιχείρησης
  γ) Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
  δ) Καταχώρηση αναγκαίων Λογιστικών Εγγραφών για Τακτοποίηση προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν σε 1574 εργάσιμες ώρες.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 25-2-2021

 1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
 2. Άδεια λογιστή Α τάξης
 3. Εμπειρία στα λογιστικά
 4. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.-τεχνικη-περιγραφη-λογιστής

Comments are closed.