ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
19 Ιανουαρίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την προμήθεια των απαραίτητων λογιστικών προγραμμάτων για το κεντρικό γραφείο. Πιο αναλυτικά, απαιτείται πρόγραμμα που θα αφορά την τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων και θα έχει δυνατότητα δημιουργίας εντύπων Περιοδικής ΦΠΑ, Ε3 και αποστολής τους στο TAXIS καθώς και όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Πρόκειται για πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης, σε περιβάλλον Windows & Cloud που θα μπορεί να αυτοματοποιήσει τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας μας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την έγκαιρη και εύκολη εναρμόνιση με τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και την αποστολή των παρατατικών στην ΑΑΔΕ (MyData). Δεύτερον θα πρέπει να προμηθευτούμε πρόγραμμα που θα μας επιτρέπει την Τιμολόγηση (έκδοση παραστατικών), την καταχώρηση Αγορών, την παρακολούθηση των υπολοίπων Πελατών, Προμηθευτών, την τήρηση Ημερολογίου Συναντήσεων, την Διαχείριση Δαπανών και την Διαχείριση Έργων.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 2 ημερών:

  1. Προσφορά
    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.