ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
16 Νοεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Νοεμβρίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες για επισκευή της περίφραξης με βαριά μηχανήματα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι» και συγκεκριμένα: Η εργασία αφορά την εκσκαφή του επιφανειακού εδάφους, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση χωμάτων για την ανύψωση επιχώματος όπου χρειάζεται, αποξήλωση-καθαίρεση και απομάκρυνση των δομικών στοιχείων της υφιστάμενης περίφραξης όπου χρειάζεται, διαμόρφωση- διάστρωση της περιοχής που θα κατασκευαστεί η περίφραξη για την εξομάλυνση του εδάφους ώστε η τελική επιφάνεια να γίνει όσο το δυνατόν επίπεδη, ξεχέρσωμα της άγριας βλάστησης για να επανατοποθετηθεί η περίφραξη, συλλογή κλαδιών και δέντρων που είναι στην περίμετρο της περίφραξης, επανατοποθέτηση της περίφραξης στην αρχική της θέση (ομαλοποίηση του εδάφους , εξαγωγή στις πεσμένες κολόνες και άνοιγμα τρυπών για να επανατοποθετούν οι κολόνες), καθαρισμός των μπάζων, εσωτερικά και εξωτερικά , μετά την επανατοποθέτηση της περίφραξης.
Η εργασία θα ολοκληρωθεί με το πέρας των άνωθι εργασιών (κατά προσέγγιση 112 εργάσιμες ώρες).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 εβδομάδας (έως 03/12/20):
• Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
• Ποινικό μητρώο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.