ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Σεπτεμβρίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Οκτωβρίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση εργασίας καθαριότητας εξωτερικών χώρων σφαγείου», με τα εξής καθήκοντα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 • Καθαριότητα-απολύμανση του χώρου του κλιβάνου καθώς και των εξαρτημάτων του.
2 • Καθαριότητα-απολύμανση των κάδων για τη μεταφορά των ζωικών απορριμμάτων στον κλίβανο
3 • Καθαριότητα του εξωτερικού χώρου υποδοχής των ζώων καθώς και των δοχείων νερού για τα ζώα (ποτίστρες)
4 • Καθαριότητα του προαύλιου χώρου του σφαγείου
5 • Καθαριότητα των εξωτερικών αποθηκών του σφαγείου

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι την Δευτέρα 21/09/2020):
Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
Ποινικό μητρώο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.