ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Μαρτίου, 2020
 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια επίπλων γραφείου. Συγκεκριμένα χρειαζόμαστε συνολικά τρία (3) γραφεία και πέντε (5) καρέκλες για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων μας:

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Γραφείο επαγγελματικό διαστάσεων 180*80*85 με είσοδο καλωδίων και επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη πάχους 5cm σε απομίμηση ξύλου που περιλαμβάνει και τροχήλατη συρτιαριέρα . 2τμχ
2  Γραφείο συνεδριάσεων επαγγελματικό, σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, από μελαμίνη πάχους 5cm σε απομίμηση ξύλου διαστάσεων 180*110*85. 1τμχ
3 Καρέκλα επαγγελματική εργονομική με ψηλή πλάτη και μπράτσα από μαύρη δερματίνη 1τμχ
4 Καρέκλα βοηθητική από μεταλλικό σκελετό με μπράτσα 4τμχ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 εβδομάδας (έως 22/3/20):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

                                                                        Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

                                                                        ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.