ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
14 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Σεπτεμβρίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗΣ για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,5μ 15 τεμάχια
2 ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,20μ 20 τεμάχια
3 ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 2,5μ 150 τεμάχια
4 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 13 ΚΥΒ 13 τεμάχια
5 ΤΣΙΜΕΝΤΑ 25ΚΙΛΑ 50 τεμάχια
6 ΣΥΡΜΑ ΟΥΓΙΑ 50 ΚΙΛΑ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι την Δευτέρα 21/09/2020):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.