ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Ιουλίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
27 Ιουλίου, 2020

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «ανάθεση για προβολή και διαφήμιση του κάμπινγκ Πλατανίτσι». Η υπηρεσία αφορά την δημιουργία και δημοσίευση διαφημιστικών σποτ, για την προβολή της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο μέγιστο αριθμό πολιτών και εν δυνάμει κατασκηνωτών και επισκεπτών .
Η δραστηριότητα έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την οδηγία του Υπουργείου Τουρισμού «περί ετοιμότητας για την μετά την κρίση ημέρα», σύμφωνα με την ΠΝΤ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ84/13-4-
2020 όπου στο άρθρο 69 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι … «..μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς…».
Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ιδία μέσα και τεχνικό προσωπικό για την διεκπεραίωση των πιο πάνω υπηρεσιών και να προβάλει αυτές αχρεωστήτως σε τηλεοπτικά κανάλια. Επίσης θα πρέπει να παραδώσει το παραχθέν υλικό στην τελική του μορφή στην επιχείρηση στο τέλος της σεζόν. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος οφείλει να προβάλει και να διαφημίσει το κάμπινγκ Πλατανίτσι και να πράξει τα κάτωθι
• Προβολή σε τηλεοπτικες εκπομπες
• Προβολή σε social-media
• Δημιουργία Φωτογραφικού υλικού
• Δημιουργία υλικού cd/dvd για λογαριασμό της επιχείρησης
• Δημιουργία Videos που θα διανέμονται σε ένα κύκλο τηλεοπτικών και social media
• Κατάθεση προτάσεων για την προβολή και προώθηση του κάμπινγκ της επιχείρησης
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι τη Δευτέρα 27/07/2020):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.