ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
14 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Μαρτίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλώσιμων εξαρτημάτων και εργαλείων για την συντήρηση του ποτιστικού δικτύου στο κάμπινγκ Πλατανίτσι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
1 Βιδολόγος Stanley 18v 1τμχ
2 Σετ γερμανοπολύγωνο με καστάνια 1τμχ
3 Σύνδεσμος φ32 πολυαιθυλένιο 10τμχ
4 Σύνδεσμος φ40 πολυαιθυλένιο 15τμχ
5 Πολυαιθυλένιο φ50 16ατμ 50μ
6 Βάνες 1 ½  ίντσα 5τμχ
7 Ρακόρ φ50 πολυαιθυλένιο 10τμχ
8 Γωνίες φ50 1 ½  ίντσα 10τμχ
9 Σύνδεσμος φ50 πολυαιθυλένιο 5τμχ
10 Βρύσες ½ ίντσα 10τμχ
11 Λάστιχο 50μ
12 Σφικτήρες  ½ ίντσα 15τμχ
13 Σφικτήρες½ ίντσα 15τμχ
14 Βάνες 1 ίντσα  10τμχ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 εβδομάδας (έως 22/3/20):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.