«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
7 Απριλίου, 2020

Προς:

-ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μοναστηρίου 153, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-Εφημερίδα Θέμα της Χαλκιδικής

Χρυσοστόμου Σμύρνης 21

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑΤηλ. 2373065335

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εν αναμονή της έγκρισης του προγραμματισμού της επιχείρησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να προβεί σε ανάθεση για την δημοσίευση σε εφημερίδα της περίληψης της προκήρυξης ΣΟΧ 1 για την πρόσληψη προσωπικού, περίπου 5 φύλλων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν προσφορά με το κόστος μίας δημοσίευσης περίπου 5 φύλλων μέχρι και τις 10/04/2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.