ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
20 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
21 Δεκεμβρίου, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΝΙΚΗΤΗ 20/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.19769/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Νικήτη 63088

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την υπ αριθμόν 22409+22388+22386+21993+21920+21919+21992+21192+20770/20-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και με την υπ αρ. εμπ. πρωτ. 129/30-9-2019 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-.Θ., ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σιθωνίας, Ιωάννης Ζέππος του Μηνά, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 233 του ν. 3852/ 2010, τέθηκε σε αργία για διάστημα ενός μηνός. Επίσης  σύμφωνα με το υπ αρ. εμπ. 134/29-11-2019 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας, στις 11-11-2019, εν μέσω της 30ήμερης ανασταλτικής προθεσμίας της ποινής, ο Ιωάννης Ζέππος άσκησε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας χωρίς να ασκήσει αίτηση αναστολής. Επομένως, από τις 12-11-2019 έως τις 12-12-2019 ο Ιωάννης Ζέππος όφειλε να απέχει από τα καθήκοντά του ως αιρετός.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω η υπ’ αριθμόν 280/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας στην οποία συμμετείχε ο Ιωάννης Ζέππος κατά παράβαση της ως άνω 129/30-9-2019 απόφασης του Συντονιστή πάσχει από ακυρότητα, καθώς έχει διακοπεί η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα αυτού ως αιρετού για το διάστημα από 12-11-2019 έως 12-12-2019 και πρέπει να ακυρωθεί λόγω κακής σύνθεσης του οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99), 233 και 234 του Ν.3852/2010(87/Α’/2010).

Σαν κύριος μέτοχος με την πλειοψηφία του 100% στην μονομετοχική ανώνυμη εταιρία Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης ΑΕ του Δήμου Σιθωνίας πρέπει να συγκαλέσω έκτακτη γενική συνέλευση μιας κι έπαψε να ισχύει το παρόν διοικητικό συμβούλιο από 20-12-2019 στις 14.32’ που αναρτήθηκε η απόφαση και δεν δύναται με απόφαση του να συγκληθεί γενική συνέλευση.

Η έκτακτη γενική συνέλευση θεωρείται αυτόκλητη.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της

εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 24η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 απογευματινή με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου των Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης ΑΕ.
  2. Αποζημίωση Προέδρου
  3. Διάφορα άλλα θέματα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο

του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

Comments are closed.