ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
19 Ιανουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία εφαρμογής – εποπτείας μυοκτονίας και απεντόμωσης για το σφαγείο για το έτος 2021, όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παροχή υπηρεσίας εφαρμογής – εποπτείας μυοκτονίας και απεντόμωσης στο σφαγείο και συγκεκριμένα η τοποθέτηση :
25 δολωματικών σταθμών
4 μηχανικών παγίδων
6 ψεκασμών απεντόμωσης
6 αλλαγών μυοκτονίας
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός 3 ημερών (έως Τετάρτη 24/2/2021) :
Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.