ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
26 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
1 Μαρτίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερά μηχανήματα όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10.000 λίτρα
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 βδομάδας (μέχρι Πέμπτη 4/3/2021):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της προμήθειας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

3.Τεχνική-Περιγραφή-προμήθειας-πετρελαίου-κίνησης-και-καυσίμων-1

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.