ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
26 Φεβρουαρίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση της εργασίας μεταφοράς των ζωικών υποπροιόντων από το δημοτικό σφαγείο Συκιάς» και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά στη συλλογή, μεταφορά και αδρανοποίηση των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης από το δημοτικό σφαγείο. Η παραλαβή θα γίνεται μια φορά τον μήνα με ποσότητα που αναμένεται περίπου στα 1200kg.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός μίας εβδομάδος (μέχρι 1/3/21):

  1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο
    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.