ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22 Φεβρουαρίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία παροχής τεχνικού ασφαλείας για το κάμπινγκ Πλατανίτσι, το κεντρικό και το δημοτικό σφαγείο της επιχείρησης
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν μέχρι και την Τετάρτη 24/2/2022:
Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.