ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9 Μαΐου, 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2022
26 Μαΐου, 2022

Αρθ.Πρωτ: 249/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19
3) την ανάγκη για μίσθωση χώρου στάθμευσης
4) την υπ αριθμόν 18/2022 απόφαση ΔΣ της ΤΕΤΟ
5) την αριθ. 17/2022 απόφαση Δ.Σ με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου
6)την 23/2022 απόφαση προέδρου για την ανάληψη υποχρέωσης (ΑΑΥ)
7) τον υπ αριθμόν 96446/31-3-2022 έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία μειοδοτική, για τη μίσθωση ακινήτου στον οποίο θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, σκαφών, τροχόσπιτων κλπ. από την ΤΕΤΟ ΔΑΕ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
• να βρίσκεται στον χώρο που βρίσκεται το κάμπινγκ Πλατανίτσι και κατά προτίμηση να γειτνιάζει και να εφάπτεται μ αυτό
• να υπάρχει πρόσβαση από και προς τον χώρο αυτόν από το κάμπινγκ χωρίς κάποια εμπόδια
• να μην μεσολαβεί ανάμεσα άλλο οικόπεδο
• να έχει έκταση από 4 (τέσσερα) στρέμματα και άνω
• να υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για σταθμεύσεις αυτοκίνητων τροχόσπιτων σκαφών κλπ
• να υπάρχουν οι νόμιμοι τίτλοι κτήσης.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Με την παρούσα καλούμε τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τα δικαιολογητικά με την τεχνική περιγραφή κατατίθενται στην Τ.Ε.Τ.Ο Δ.ΑΕ σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 10 ημερών. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει τον φάκελο των δικαιολογητικών στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, αποστέλλονται στην ΤΕΤΟ, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς και στη συνέχεια ανοίγονται και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός σ’ αυτόν που έχει το χαμηλότερο τίμημα. Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. Το πρακτικό τελεί υπό την έγκριση του ΔΣ της επιχείρησης.
3) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Επιτροπή.
4) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
5) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως 30/9/2023 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από την ΤΕΤΟ.
6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά μήνα, σε λογαριασμό του δικαιούχου
7) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο μισθωτής. Ο μισθωτής έχει επίσης την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το μίσθιο κατά τρόπο που να μη θίγει την ησυχία, την υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή, των λοιπών ενοίκων. Απαγορεύεται στον μισθωτή η τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, ή αντικειμένων που μπορούν να βλάψουν ή να ρυπάνουν αυτό σοβαρά.
8) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται σε κράτηση χαρτοσήμου 3,6 % το οποίο βαρύνει τον εκμισθωτή περιλαμβάνεται στο μίσθιο που λαμβάνει, και θα αποδίδει στην ΑΑΔΕ.
9) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του χώρου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, ή σε τυχαίο γεγονός
10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
11) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε 2 εφημερίδες του Νομού Χαλκιδικής, θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
12) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον πρόεδρο κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:
α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης
β) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
γ) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (γ) κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο η αν δεν υπάρχει η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του πρόεδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της ΤΕΤΟ, ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 με 14:00 Διεύθυνση Συκιά Χαλκιδικής και στο Τηλέφωνο 23750 41906,
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται τρόπο στην παραπάνω διεύθυνση.
Τουριστικές επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτικη ΑΕ Συκιά Χαλκιδικής ΤΚ 62072 ή με email στο detoroni@otenet.gr.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.Τ.Ο  Δ.ΑΕ.

Φάλκος Αντώνιος

Comments are closed.