ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Μαρτίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
11 Μαρτίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 82/2020

Προς:
– Παπαστεργίου Αθανάσιος
– Λοιπούς αναδόχους

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για λογιστική και φορολογική υποστήριξη της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά

 1. Λογιστική κάλυψη της επιχείρησης στην οποία περιλαμβάνονται:
  α) Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων που θα εκδίδει η επιχείρηση, όπως προβλέπετε από τον Κ.Β.Σ.
  β) Μηχανογραφημένη τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων.
  γ) Επίβλεψη και υποστήριξη για την σωστή καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών.
  δ) Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ορθή λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος της Δημόσιας Λογιστικής
  ε) Έκδοση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων και αποστολή στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας
  ζ) Σύνταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού χρήσης 2020 καθως και υπογραφή αυτού.
 2. Παροχή φορολογικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στα εξής:
  α) Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
  β) Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φόρων προμηθευτών
  γ) Σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών
  δ) Υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90
  ε) Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών Μισθωτών, Αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
  ζ) Σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης για την περίοδο χρήσης 2020
  3.Τεχνική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα – διαχείρισης μισθοδοσίας, εριλαμβανομένων:
  α) Σύνταξη και υποβολή κάθε στατιστικού δελτίου και αναφοράς που μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία ή φορέα.
  β) Υπολογισμός μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων
  γ) Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ.
  δ) Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ σύνταξη – εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων.
  ε) Συγκεντρωτικές ετήσιες υποβολές σε Δ.Ο.Υ. – Ι.Κ.Α.- Σ.Ε.Π.Ε.
  ζ) Πλήρης παρακολούθηση όλων των εργασιακών μεταβολών των εργαζομένων , σύνταξη συμβάσεων εργασίας καθώς και τροποποιήσεων.
  η) Διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του εργοδότη (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες αποζημιώσεις, λοιπές παροχές) με αποστολή σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α, για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.
  θ) Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου και παρακολούθηση αδειών και μισθολογικών στοιχείων.
  ι) Έγγραφη διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με εργασιακά , ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα.
  κ) Πλήρης παροχή συμβουλών και ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν την Επιχείρηση.
  λ) Υποστήριξη όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση, με συμπλήρωση αρχείου οικονομικών και μισθολογικών στοιχείων.
 3. Τεχνική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σ.Ε.Π.Ε. και διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων:
  α) Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ που σχετίζονται με το προσωπικό της επιχείρησης
  • Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
  • Ε5 οικειοθελής αποχώρηση
  • Ε7 λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου
  • Ε4 ετήσιος πινάκας προσωπικού
  • Ε4 τροποποιητικός ωραρίου
  • Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου
  • Ε4 τροποποιητικός αποδοχών
  • Ε11 γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
 4. Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς:
  α) Τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.)
  β) Λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο.
 5. Ενημέρωση της διοίκησης για την κίνηση της επιχείρησης (πωλήσεις, ταμείο, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, κτλ)
  Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
  Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν σε 1574 εργάσιμες ώρες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 10-3-2020

Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος

Άδεια λογιστή Α τάξης

Εμπειρία στα λογιστικά

Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

Ποινικό μητρώο

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                              Συκιά   25/2/2020      
  3/2020
Αριθμός  Μελέτης: 03/2020
   
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ «Υπηρεσίες Λογιστικής & Φοροτεχνικής υποστήριξης της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Τεχνική περιγραφή
 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
 3. Συγγραφή υποχρεώσεων
                                                    Συκιά  25/2/2020    
  Aριθμ. Μελέτης: 3/2020     
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ «Υπηρεσίες Λογιστικής & Φοροτεχνικής υποστήριξης της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»  
 1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η λήψη υπηρεσιών με ανάθεση εξωτερικού Συμβούλου για την λογιστική και φορολογική υποστήριξη της ΤΕΤΟ. Η εν λόγω ανάθεση κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για την Επιχείρηση λόγω έλλειψης  ειδικευμένων στελεχών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εν λόγω εργασίες δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα υπάλληλων. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.689,76 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.03, του προϋπολογισμού του έτους 2020 της ΤΕΤΟ. Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 και τα τον Ν. 4412/2016

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το αντικείμενο ανάθεσης της υπηρεσίας συνίσταται στην ορθά επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Πλάνου δράσης για την λογιστική και φορολογική υποστήριξη της ΤΕΤΟ Αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη ειδικής φύσεως προετοιμασία, οργάνωση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα η ΤΕΤΟ θα χρειαστεί εξειδικευμένο στέλεχος για την  λογιστική κάλυψη της επιχείρησης για το έτος 2020. Επίσης παροχή φορολογικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης όπως σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α, Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φόρων προμηθευτών, σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών, υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90, υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών, και σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης για την περίοδο χρήσης 2020. Ακόμη θα χρειαστεί η τεχνική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα – διαχείρισης μισθοδοσίας και η τεχνική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σ.Ε.Π.Ε. και διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών .        Ακόμη θα χρειαστεί Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.) και τους λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο. Τέλος η ενημέρωση της διοίκησης για την κίνηση της επιχείρησης (πωλήσεις, ταμείο, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, κτλ). Το αντικείμενο της εργασίας αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω στην συγγραφή υποχρεώσεων. Δικαίωμα συμμετοχής άτομα – εταιρίες που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η κάλυψη των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη για την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό ΠΕ η ΤΕ με δυνατότητα κάλυψης τον εν λόγω υπηρεσιών και στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν η πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται και υπάρχουν στην συγγραφή υποχρεώσεων αλλά και στα προσόντα ως υποχρεωτικό στοιχείο επί αποκλεισμού  σε καμιά των περιπτώσεων δεν μπορούν να καλυφτούν από εποχικό προσωπικό. Τέλος και πιο σημαντικό για την υπογραφή ισολογισμού ανώνυμης εταιρίας απαιτείται άδεια λογιστή Α τάξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι

 • Κατοχή πτυχίου ΠΕ-ΤΕ οικονομικής κατεύθυνσης
 • άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος
 •  άδεια λογιστή Α τάξης με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού
 • εμπειρία σε λογιστικά
 • Να υπάρχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας 
 • Κατάθεση προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ποινικό μητρώο
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική ενημερότητα
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ προϋπολογισμος
  Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ   ΔΑΠΑΝΗ     ΦΠΑ
1   Λογιστική κάλυψη της επιχείρησης 800 12,65 10.120,00 2.428,80
2 Παροχή φορολογικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης 300 12,65 3.795,00 910,80
3 Τεχνική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα – διαχείρισης μισθοδοσίας 250 12,65 3.162,50 759,00
4 Τεχνική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σ.Ε.Π.Ε. και διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, 160 12,65 2.024,00 485,76
5 Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς: Τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.), Λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο 50 12,65 632,50 151,80
6 Ενημέρωση της διοίκησης για την κίνηση της επιχείρησης (πωλήσεις, ταμείο, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, κτλ) 14 12,65 177,10 42,50

                                                                                        Σύνολο               19.911,10   €

                                                                                   Φ.Π.Α  24%               4.778,66  €

                                                           Γενικό σύνολο δαπάνης             24.689,76  €

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται για 1574 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2020 και με ωριαία αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ στα 12,65 Ευρώ Το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 24.689,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Προϋπολογισμός 2020, ανάλυση δαπάνης:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                 24.689,76 € (με το Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                                   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ:    6111.03

Αριθμός Μελέτης: 3/2020
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
«Υπηρεσίες Λογιστικής & Φοροτεχνικής υποστήριξης της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»
 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η λήψη υπηρεσιών με ανάθεση εξωτερικού Συμβούλου για την λογιστική και φορολογική υποστήριξη της ΤΕΤΟ Συγκεκριμένα οι εργασίες, βάσει της εμπειρίας μας των αναγκών της Επιχείρησης, για την ορθή λειτουργία της, θα περιλαμβάνουν:

1. Λογιστική κάλυψη της επιχείρησης στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων που θα εκδίδει η επιχείρηση, όπως προβλέπετε από τον Κ.Β.Σ.

β) Μηχανογραφημένη τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων.

γ) Επίβλεψη και υποστήριξη για την σωστή καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών.

δ) Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ορθή λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος της Δημόσιας Λογιστικής

ε) Έκδοση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων και αποστολή στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας

ζ) Σύνταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού χρήσης 2020 καθως και υπογραφή αυτού.

2. Παροχή φορολογικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στα εξής:

α) Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

β) Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φόρων προμηθευτών

γ) Σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών

δ) Υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90

ε) Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών Μισθωτών, Αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

ζ) Σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης για την περίοδο χρήσης 2020

3.Τεχνική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα – διαχείρισης μισθοδοσίας, εριλαμβανομένων:

α) Σύνταξη και υποβολή κάθε στατιστικού δελτίου και αναφοράς που μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία ή φορέα.

β) Υπολογισμός μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων 

γ) Σύνταξη και υποβολή  Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ.

δ) Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ σύνταξη – εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων.

ε) Συγκεντρωτικές  ετήσιες υποβολές  σε Δ.Ο.Υ. – Ι.Κ.Α.- Σ.Ε.Π.Ε.

ζ) Πλήρης παρακολούθηση όλων των εργασιακών μεταβολών των εργαζομένων , σύνταξη συμβάσεων εργασίας καθώς και τροποποιήσεων.

η) Διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του εργοδότη (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες αποζημιώσεις, λοιπές παροχές) με αποστολή σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α, για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

θ) Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου και παρακολούθηση αδειών και μισθολογικών στοιχείων.

ι) Έγγραφη διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με εργασιακά , ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα.

κ) Πλήρης παροχή συμβουλών και ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν την Επιχείρηση.

λ) Υποστήριξη όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση, με συμπλήρωση αρχείου οικονομικών και μισθολογικών στοιχείων.

4. Τεχνική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τον Ο.Α.Ε.Δ. – Σ.Ε.Π.Ε. και διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων:

α) Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ που σχετίζονται με το προσωπικό της επιχείρησης

 • Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
 • Ε5 οικειοθελής αποχώρηση
 • Ε7 λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Ε4 ετήσιος πινάκας προσωπικού
 • Ε4 τροποποιητικός ωραρίου
 • Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου
 • Ε4 τροποποιητικός αποδοχών
 • Ε11 γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

5. Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς:

α) Τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.)

β) Λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο. 

6. Ενημέρωση της διοίκησης για την κίνηση της επιχείρησης (πωλήσεις, ταμείο, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, κτλ)

Αναλυτικότερα η φυσική παρουσία του αναδόχου μέσω του ιδίου ή συνεργατών του, κατά τη διάρκεια του 2020, αναμένεται να είναι περίπου στις 1.574 ώρες, με ωριαία αποζημίωση 12,65€. Επισημάνεται ότι εφόσον παραστεί ανάγκη ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιαστεί στο υποκατάστημα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Άρθρο 2ο :     Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης της σύμβασης

Η ανάθεση της σύμβασης στηρίζεται στα κάτωθι:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209, της παρ.2 του άρθρου 257 και την παρ 5 του Άρθρου 266  του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
 3. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄)
 4. Την υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β),
 1. Τα άρθρα 116-118 του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών
 2. Τον κανονισμό της επιχείρησης
 3. Την ανάγκη για λογιστικη και φορολογικη υποστήριξη της ΤΕΤΟ.
 4. Το πρωτογενές αίτημα 4/2020 της επιχείρησης
 5. Την υπ αριθμόν 14/2020 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης

Άρθρο 3ο :     Προσόντα 

 • Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα
  • Να μην τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
  • Να είναι φορολογικά κι ασφαλιστικά ενήμερος
  • Κατοχή πτυχίου ΠΕ-ΤΕ οικονομικής κατεύθυνσης
  • άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος
  • άδεια λογιστή Α τάξης με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού
  • εμπειρία σε λογιστικά

Τα  παραπάνω προσόντα είναι υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς

Άρθρο 4ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή

δ. ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2020

Άρθρο 6ο :     Τόπος εκτέλεσης του έργου

Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Σιθωνίας και στα σημεία που δραστηριοποιείται η ΤΕΤΟ

 Άρθρο 7ο :     Αμοιβή

Η αμοιβή του συμβαλλόμενου για τις παραπάνω αναγραφόμενες εργασίες ορίζεται στο συνολικό ποσό 24.689,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ και η οποία θα καταβάλλεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 8ο :     Υποχρέωση ασφάλισης  

Δεδομένου ότι η σύμβαση αυτή έχει τη μορφή σύμβασης ανάθεσης ανεξάρτητων  υπηρεσιών και όχι σύμβαση εργασίας, το Νομικό Πρόσωπο δεν υποχρεούται να  ασφαλίσει τον Ανάδοχο κι οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύπτει σε ασφαλιστικά ταμεία βαρύνει τον ανάδοχο.

    Άρθρο 9ο :     Παράβαση όρους σύμβασης   

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των επί μέρους φάσεων του έργου ο Ανάδοχος επιβραδύνει ή καθυστερήσει την εκτέλεση του στο σύνολο η εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση, το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να υποχρεούται να αναμείνει τον χρόνο παράδοσης του όλου έργου διατηρώντας όλα τα δικαιώματα της στην περίπτωση υπερημερίας της αναδόχου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προβλέπεται με βεβαιότητα ελαττωματική ή αντίθετη με τη σύμβαση αυτή εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 10ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου    

    Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρ.1

Άρθρο 11ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα    

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 12ο :     Ανωτέρα Βία     

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Άρθρο 13ο :     Αναθεώρηση τιμών      

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο Φ.Π.Α σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει τον εντολέα.

Άρθρο 14ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις    

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Άρθρο 15ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  και στα αρμόδια δικαστήρια Χαλκιδικής.  

Θεωρήθηκε

Ο Πρόεδρος της ΤΕΤΟ

Μαλλίνης Ιωάννης

Συκιά , 25/02/2020

Comments are closed.