ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
4 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Μαρτίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 81/2020

Προς:
– ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
– Λοιπούς αναδόχους

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και οργάνωσης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά
Α ΜΕΡΟΣ-Οικονομικά
• Παρακολούθηση προϋπολογισμού της Επιχείρησης του έτους 2020 και τυχόν αναμορφώσεις του.
• Κατάθεση προϋπολογισμού για το 2021
• Εκτίμηση των εναλλακτικών οικονομικών λύσεων
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε πάσης φύσεως θέματα και ανάγκες που προκύπτουν
• Υπηρεσίες δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ενταλματοποιήσεων

 • Β ΜΕΡΟΣ-Προσωπικό
  • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων της ΤΕΤΟ ΑΕ και μεταφορά της κατάλληλης τεχνογνωσίας με παράλληλη επαρκή πρακτική εκπαίδευση συνεργατών με στόχο την ανάπτυξη στο μέλλον εσωτερικής ικανότητας αυτοδύναμης κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης αναπτυξιακών δράσεων.
  • Προγραμματισμός και διεκπεραίωση πρόσληψης προσωπικού έτους 2020
  • Υποβολή αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
  Γ ΜΕΡΟΣ-Αναπτυξιακό
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ από Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομοτεχνικές μελέτες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Αναπτυξιακού νόμου, όπως και επενδυτικές προτάσεις που κατατίθενται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και δράσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Συντονισμός και υποστήριξη διαβουλεύσεων με τους υπόλοιπους φορείς για την χάραξη κοινής ανταγωνιστικής τουριστικής πολιτικής για την προσέλκυση και ενδυνάμωση του τουρισμού στην περιοχή.
  • Αξιοποίηση νέων ακινήτων και έλεγχος για την έκδοση αδειών που απαιτούνται
  Δ ΜΕΡΟΣ-Νομοθετικά
  • Ενημέρωση σε θέματα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν Δημοτικές επιχειρήσεις κι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται
  • Τροποποίηση καταστατικού ΤΕΤΟ ΑΕ
  • Τροποποίηση κανονισμών επιχείρησης
  Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
  Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν σε 730 εργάσιμες ώρες.
  Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός μίας εβδομάδος:
 1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
 2. Εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση
 3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 5. Ποινικό μητρώο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

               Συκιά  25/2/2020

Αριθμός Μελέτης: 02/2020

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Τεχνική περιγραφή
 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Συκιά 25/2/2020 .

Αριθμός μελέτης: 2/2020

ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η λήψη υπηρεσιών με ανάθεση εξωτερικού Συμβούλου για την συμβουλευτική υποστήριξη και την οργάνωση της ΤΕΤΟ. Η εν λόγω ανάθεση κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για την Επιχείρηση λόγω έλλειψης ειδικευμένων στελεχών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εν λόγω εργασίες δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.357,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.04, του προϋπολογισμού του έτους 2020 της ΤΕΤΟ. Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 και τα τον Ν. 4412/2016
  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Το αντικείμενο ανάθεσης της υπηρεσίας συνίσταται στην ορθά επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Πλάνου δράσης για την συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της ΤΕΤΟ. Αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη ειδικής φύσεως προετοιμασία, οργάνωση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα η ΤΕΤΟ θα χρειαστεί εξειδικευμένο στέλεχος για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης του έτους 2020 και τυχόν αναμορφώσεις του, την κατάθεση προϋπολογισμού για το 2021 και τις εκτιμήσεις των εναλλακτικών οικονομικών λύσεων και του προϋπολογισμού. Επίσης για την συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ από Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδυτικές προτάσεις που κατατίθενται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και δράσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΟΑΕΔ για την απασχόληση και σε πάσης φύσεως θέματα κι ανάγκες που προκύπτουν. Ακόμη θα χρειαστεί η συμβουλευτική υποστήριξη και η συνεργασία με το λογιστή και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την αποστολή οικονομικών στοιχείων σε φορείς της Γενικής κυβέρνησης και υποστήριξη σε θέματα ενταλματοποίησης δαπανών. Επίσης για το 2020 προγραμματίζεται η τροποποίηση κανονισμών της επιχείρησης. Σε θέματα προσωπικού θα απαιτηθεί ο προγραμματισμός και διεκπεραίωση πρόσληψης προσωπικού έτους 2020 η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και η Διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού. Τέλος θα χρειαστεί να γίνεται η ενημέρωση σε θέματα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν Δημοτικές επιχειρήσεις κι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται κι ειδικότερα ενημέρωση για τον νέο νόμο αναθέσεων 4412/16, η προετοιμασία και συμμετοχή σε συμβούλια της επιχείρησης για συμβουλευτική υποστήριξη και η καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυση αυτών. Το αντικείμενο της εργασίας αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω στην συγγραφή υποχρεώσεων. Δικαίωμα συμμετοχής άτομα – εταιρίες που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Η κάλυψη των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη για την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό ΠΕ η ΤΕ με δυνατότητα κάλυψης τον εν λόγω υπηρεσιών και στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν η πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θελήσει να προβεί στην κάλυψη της ανάγκης με μισθωτή υπηρεσία βάση ενιαίου μισθολογίου (Ν. 4354/2015) το κόστος για περίπου 10.5 μήνες θ ανέρθει περίπου στις 17.000 ευρώ. Σε αντίθεση με την σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών το κόστος περιορίζεται κατά 40% σχεδόν λιγότερο ήτοι περίπου στις 10.00,00 ευρώ καθαρό ποσό μιας και το ΦΠΑ εκπίπτει. Επίσης στην πρώτη περίπτωση λόγω των καθυστερήσεων από το ΥΠΕΣ και την Αποκεντρωμένη διοίκηση η επιχείρηση θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς συμβουλευτική υποστήριξη και φυσικά είναι γνωστό ότι λόγω των περιορισμών στις προσλήψεις αφού κατά τα προηγούμενα έτη δεν εγκρίθηκαν θέσεις το ίδιο θα συμβεί και φέτος μιας και οι ανάγκες που ζητά να καλύψει η επιχείρηση δεν είναι ούτε ανταποδοτικές ούτε με αντίτιμο. Τέλος οι εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται και υπάρχουν στην συγγραφή υποχρεώσεων αλλά και στα προσόντα ως υποχρεωτικό στοιχείο επί αποκλεισμού σε καμιά των περιπτώσεων δεν μπορούν να καλυφτούν από εποχικό προσωπικό.
  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι
   Κατοχή πτυχίου ΠΕ κατεύθυνσης διοίκησης επιχειρήσεων,
   άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος
   μελετητικό πτυχίο για εκπόνηση μελετών
   εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχους φορείς (Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις ΟΤΑ Αποκεντρωμένες διοικήσεις ΔΕΚΟ κ.τ.λ) στο προαναφερόμενο αντικείμενο, για τη διαχείριση των παραπάνω ειδικών αναγκών συμβουλευτικής υποστήριξης στο νομικό πρόσωπο,
   Να υπάρχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας
   Κατάθεση προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών
   Ποινικό μητρώο
   Ασφαλιστική ενημερότητα
   Φορολογική ενημερότητα

Θεωρήθηκε

Ο Πρόεδρος της ΤΕΤΟ

Μαλλίνης Ιωάννης

                   Αριθμός Μελέτης:  2/2020

ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ   ΔΑΠΑΝΗ     ΦΠΑ
1   Έξοδα αμοιβές  συμβούλου για οικονομική υποστήριξη 250 13,65 3.413 819
2 Έξοδα αμοιβές  συμβούλου για θέματα προσωπικού 120 13,65 1.638 393
3 Έξοδα αμοιβές  συμβούλου για αναπτυξιακά θέματα 200 13,65 2.730 656
4 Έξοδα αμοιβές  συμβούλου για νομοθετικά θέματα 160 13,65 2.184 524

                                                                                          Σύνολο               9.965,00   €

                                                                                   Φ.Π.Α  24%               2.392,00  €

                                                           Γενικό σύνολο δαπάνης             12.357,00  €

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται για 730 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2020 και με ωριαία αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ στα 13,65 Ευρώ Το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 12.357,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Προϋπολογισμός 2020, ανάλυση δαπάνης:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.357,00 € (με το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%)
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ: 6111.04

Αριθμός Μελέτης: 02/2020

ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»

 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
  Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η λήψη υπηρεσιών με ανάθεση εξωτερικού Συμβούλου για την συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της ΤΕΤΟ.
  Συγκεκριμένα οι εργασίες, βάσει της εμπειρίας μας των αναγκών της Επιχείρησης, για την ορθή λειτουργία της, θα περιλαμβάνουν:
  Α ΜΕΡΟΣ-Οικονομικά
  • Παρακολούθηση προϋπολογισμού της Επιχείρησης του έτους 2020 και τυχόν αναμορφώσεις του.
  • Κατάθεση προϋπολογισμού για το 2021
  • Εκτίμηση των εναλλακτικών οικονομικών λύσεων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε πάσης φύσεως θέματα και ανάγκες που προκύπτουν
  • Υπηρεσίες δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ενταλματοποιήσεων
 • Β ΜΕΡΟΣ-Προσωπικό
  • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων της ΤΕΤΟ ΑΕ και μεταφορά της κατάλληλης τεχνογνωσίας με παράλληλη επαρκή πρακτική εκπαίδευση συνεργατών με στόχο την ανάπτυξη στο μέλλον εσωτερικής ικανότητας αυτοδύναμης κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης αναπτυξιακών δράσεων.
  • Προγραμματισμός και διεκπεραίωση πρόσληψης προσωπικού έτους 2020
  • Υποβολή αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
  Γ ΜΕΡΟΣ-Αναπτυξιακό
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ από Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομοτεχνικές μελέτες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Αναπτυξιακού νόμου, όπως και επενδυτικές προτάσεις που κατατίθενται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και δράσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Συντονισμός και υποστήριξη διαβουλεύσεων με τους υπόλοιπους φορείς για την χάραξη κοινής ανταγωνιστικής τουριστικής πολιτικής για την προσέλκυση και ενδυνάμωση του τουρισμού στην περιοχή.
  • Αξιοποίηση νέων ακινήτων και έλεγχος για την έκδοση αδειών που απαιτούνται
  Δ ΜΕΡΟΣ-Νομοθετικα
  • Ενημέρωση σε θέματα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν Δημοτικές επιχειρήσεις κι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται
  • Τροποποίηση καταστατικού ΤΕΤΟ ΑΕ
  • Τροποποίηση κανονισμών επιχείρησης
  Επισημάνεται ότι εφόσον παραστεί ανάγκη ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιαστεί στο υποκατάστημα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Άρθρο 2ο : Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης της σύμβασης
Η ανάθεση της σύμβασης στηρίζεται στα κάτωθι:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209, της παρ.2 του άρθρου 257 και την παρ 5 του Άρθρου 266 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
 3. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄)
 4. Την υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β),
 5. Τα άρθρα 116-118 του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών
 6. Τον κανονισμό της επιχείρησης
 7. Την ανάγκη για Συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της ΤΕΤΟ.
 8. Το πρωτογενές αίτημα 5/2020 της επιχείρησης
 9. Την υπ αριθμόν 14/2020 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης

Άρθρο 3ο : Προσόντα
o Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα
o Να μην τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
o Να είναι φορολογικά κι ασφαλιστικά ενήμερος
o Να διαθέτει πτυχίο ΠΕ διοίκησης επιχειρήσεων
o Να διαθέτει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος
o Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
Τα παραπάνω προσόντα είναι υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή
δ. ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 20/12/2020

Άρθρο 6ο : Τόπος εκτέλεσης του έργου
Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Σιθωνίας και στα σημεία που δραστηριοποιείται η ΤΕΤΟ
Άρθρο 7ο : Αμοιβή
Η αμοιβή του συμβαλλόμενου για τις παραπάνω αναγραφόμενες εργασίες ορίζεται στο συνολικό ποσό 12.357,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ και η οποία θα καταβάλλεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 8ο : Υποχρέωση ασφάλισης
Δεδομένου ότι η σύμβαση αυτή έχει τη μορφή σύμβασης ανάθεσης ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι σύμβαση εργασίας, το Νομικό Πρόσωπο δεν υποχρεούται να ασφαλίσει τον Ανάδοχο κι οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύπτει σε ασφαλιστικά ταμεία βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 9ο :   Παράβαση όρους σύμβασης  

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των επί μέρους φάσεων του έργου ο Ανάδοχος επιβραδύνει ή καθυστερήσει την εκτέλεση του στο σύνολο η εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση, το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να υποχρεούται να αναμείνει τον χρόνο παράδοσης του όλου έργου διατηρώντας όλα τα δικαιώματα της στην περίπτωση υπερημερίας της αναδόχου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προβλέπεται με βεβαιότητα ελαττωματική ή αντίθετη με τη σύμβαση αυτή εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρ.1

Άρθρο 11ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 12ο : Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Άρθρο 13ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο Φ.Π.Α σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει τον εντολέα.

Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στα αρμόδια δικαστήρια Χαλκιδικής.

Συκιά , 25/02/2020

Θεωρήθηκε

Ο Πρόεδρος  της ΤΕΤΟ

Μαλλινης Ιωάννης

Comments are closed.