«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Μαρτίου, 2020

Αρθ.Πρωτ:80/2020

Ημερ/νια: 04/03/2020

Προς:

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την Προμήθεια με τίτλο ” α) πετρελαίο κίνησης για λέβητες και σταθερά μηχανημάτα και β) καυσίμα μεταφορικών όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω:

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8900 λίτρα
2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ) 4850 λίτρα
3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 3750 λίτρα
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 βδομάδας:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ 63072

ΤΗΛ 2375041906 2375350210

                                                                                                          Συκιά 25/02/2020

                                                                                                         Αρ. Πρωτ: 56/2020

 Αριθμός Μελέτης 01/2020

 προμήθειας καυσίμων

« Τεχνικές προδιαγραφες  προμήθειας πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερά μηχανήματα και καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορωνης Δημοτική Α.Ε. έτους 2020»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Τεχνική περιγραφή
  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ 63072

ΤΗΛ 2375041906 2375350210

                                                                                                          Συκιά 25/02/2020

Αριθμός Μελέτης 01/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερά μηχανήματα και καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορωνης Δημοτική Α.Ε. έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η προμήθεια πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερά μηχανημάτα και η προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορωνης Δημοτική Α.Ε. Οι προδιαγραφές του πετρελαίου και των καυσίμων θα είναι σύμφωνες με την παρακάτω περιγραφή όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.722,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6411.02 και Κ.Α.Ε 02.00.6411.01, του προϋπολογισμού του έτους 2020. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 και τα τον Ν. 4412/2016 ».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

            Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α : – 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010) – 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006) – 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012) – 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012) – 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001) – 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004). Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».

            Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει το ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β’872/4-6-2007, ΚΥΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012),ΥΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β’872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη».

            Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 476/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004). Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09135100-5, με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης».                                                  

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.

Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορωνης Δημοτική Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, για τα καύσιμα υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσο-στό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ προϋπολογισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερά μηχανήματα και καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορωνης Δημοτική Α.Ε. έτους 2020»

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ € Φ.Π.Α. € ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  
  1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8900 λίτρα 1,344 9.646,45 2315,15 11.961,60  
2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ) 4850 λίτρα 1,592 6.226,77 1.494,43 7.721,20  
3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 3750 λίτρα 1,344 4.064,52 975,48 5.040,00  
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ     19.937,74 4.785,06 24.722,80  

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 19.937,74 ευρώ συν Φ.Π.Α.24% (4.785,06 ευρώ) δηλαδή συνολικά 24.722,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Προϋπολογισμός 2020, ανάλυση δαπάνης:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                 24.722,80 € (με το Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                                   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ:      Κ.Α.Ε 02.00.6411.02 και Κ.Α.Ε 02.00.6411.01

           ΣΥΚΙΑ 25-02-2020                                                                                              

                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                    Μαλλίνης Ιωάννης

                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Comments are closed.