ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
3 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3 Απριλίου, 2024

ΣΥΚΙΑ 26/3/2024

ΑΡ/ΠΡΩΤ: 79/2024

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθ. 17/2024 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΚΙΑΥ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ2 μήνεςΤΡΙΑ  (3)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65          ετών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
    • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα           

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία του Ν.Π.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. από 26/3/24 έως 28/3/24 και ώρα 14:00 μ.μ.           

ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Θεοχάρης Σάρτιος

Comments are closed.