Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
13 Απριλίου, 2020

Αρθ.Πρωτ:                  150/2020

Προς: Eurofast Audit Ορκωτοί ελεγκτές-σύμβουλοι επιχειρήσεων AE

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 11523

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 13/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου και η διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2019 και η έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της Επιχείρησης
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 20/12/2020, έναντι του ποσού των 8.680,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Comments are closed.